Hi-Light News

บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ และบจ.สหโคเจน กรีน รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC)
บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ และบจ.สหโคเจน กรีนรับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ...

ผู้เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐรวมใจ ปลูกไผ่เพื่อเศรษฐกิจฯ" ศึกษาดูงาน ณ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐรวมใจ ปลูกไผ่เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม" จำนวน 40 คน ศึกษาดูงาน ณ บริษัทสหโคเจน กรีน จำกัด จ.ลำปางและจ.ลำพูน ดังนี้ ...

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ ประธานกรรมการบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น แ...

COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ส่วนขยายระยะที่ 3)
COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ส่วนขยายระยะที่ 3) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)...

รอบรั้วสหโคเจน ตุลาคม-ธันวาคม 2560
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560...