บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์