ศึกษาดูงานการปลูกไผ่ โดยใช้เถ้าชีวมวลเป็นวัสดุปรับปรุงดิน