กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา ในโครงการ “วาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560” ภายใต้หัวข้อ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”