โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.น้อย) ประจำปี 2560 (ปีที่ 7)