บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ และบจ.สหโคเจน กรีน รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC)