ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 General Meeting of Shareholders No.17 On Monday, April 20, 2019 at 2.00 P.M. at Chao Phraya Room 1 , Montien Riverside Hotel located at 372 Rama 3 Road, Bangklo, Bangkorleam, Bangkok 10120.

ถ่านอัดแท่ง LAMBOOCHAR รับรางวัล THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2019