สหโคเจน รับใบประกาศเกียรติคุณ "ระดับทอง" การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ