บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริต (CAC)