บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ผ่านการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2562