สหโคเจนสนับสนุนงบประมาณและร่วมเปิดศูนย์เพาะชำ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ภาพที่เกี่ยวข้อง