“สหโคเจน” ร่วมสู้โควิด 19 สนับสนุนน้ำดื่ม ให้หน่วยงานในชลบุรี ลำพูน และกำแพงเพชร