ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ และการประเมินทางเลือก