บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ร่วมแสดงนิทรรศการส่งเสริมการปลูกไผ่สร้างอาชีพและการผลิตพลังงานจากชีวมวล