การประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

    หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรี่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  

 


การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17
 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
    4. บรรยากาศการประชุม  
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15
    
     1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
     4. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 

      1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
      2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
      3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
      4. บรรยากาศการประชุม 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13

 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12

     1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
     2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
     3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
     4. บรรยากาศการประชุม 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม  

 
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม

 
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7


    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    3. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    3. บรรยากาศการประชุม