ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

      หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรี่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561      

 


การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15
    
     1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
     4. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 

      1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
      2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
      3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
      4. บรรยากาศการประชุม 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13

 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12

     1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
     2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
     3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
     4. บรรยากาศการประชุม 

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม  

 
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม

 
การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7


    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. สรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    4. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    3. บรรยากาศการประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5

    1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    2. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    3. บรรยากาศการประชุม