วันที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
8 พ.ค. 61 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8 พ.ค. 61 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
8 พ.ค. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
8 พ.ค. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
8 พ.ค. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
30 เม.ย. 61 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 เม.ย. 61 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 มี.ค. 61 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
5 มี.ค. 61 แจ้งกรรมการถึงแก่กรรม
20 ก.พ. 61 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
20 ก.พ. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
20 ก.พ. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 ก.พ. 61 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
21 พ.ย. 60 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
7 พ.ย. 60 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
7 พ.ย. 60 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
7 พ.ย. 60 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
7 พ.ย. 60 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
8 ส.ค. 60 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
8 ส.ค. 60 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
8 ส.ค. 60 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
17 ก.ค. 60 แก้ไขวันหยุดประจำปี 2560
11 พ.ค. 60 อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง (แก้ไข)
9 พ.ค. 60 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
9 พ.ค. 60 อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง
9 พ.ค. 60 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
9 พ.ค. 60 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
9 พ.ค. 60 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
9 พ.ค. 60 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
4 พ.ค. 60 แก้ไขวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560
3 พ.ค. 60 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เม.ย. 60 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
16 มี.ค. 60 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
14 ก.พ. 60 จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
14 ก.พ. 60 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
14 ก.พ. 60 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
14 ก.พ. 60 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ธ.ค. 59 แจ้งวันหยุดประจำปี 2560
8 พ.ย. 59 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
8 พ.ย. 59 รายการเกี่ยวโยง ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
8 พ.ย. 59 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
8 พ.ย. 59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
8 พ.ย. 59 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
8 พ.ย. 59 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
7 พ.ย. 59 แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
19 ก.ย. 59 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
9 ส.ค. 59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
9 ส.ค. 59 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
9 ส.ค. 59 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
14 มิ.ย. 59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559