วันที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
11 ธ.ค. 62 แจ้งเลิกการประกอบกิจการบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว
12 พ.ย. 62 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12 พ.ย. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พ.ย. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พ.ย. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 62 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563
30 ต.ค. 62 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 ต.ค. 62 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
13 ส.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 62 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
15 พ.ค. 62 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
15 พ.ค. 62 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
14 พ.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
2 พ.ค. 62 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
30 เม.ย. 62 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เม.ย. 62 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 มี.ค. 62 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
15 ต.ค. 62 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
4 มี.ค. 62 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26 ก.พ. 62 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 ก.พ. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 ก.พ. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 62 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
12 ธ.ค. 61 การทำรายการเกี่ยวโยงและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
13 พ.ย. 61 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
13 พ.ย. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
16 ต.ค. 61 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562
7 ส.ค. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
7 ส.ค. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
7 ส.ค. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
3 ส.ค. 61 การลงทุนในบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (แก้ไข)
19 ก.ค. 61 การลงทุนในบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด
8 พ.ค. 61 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8 พ.ค. 61 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
8 พ.ค. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
8 พ.ค. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
8 พ.ค. 61 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
30 เม.ย. 61 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 เม.ย. 61 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 มี.ค. 61 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
5 มี.ค. 61 แจ้งกรรมการถึงแก่กรรม
20 ก.พ. 61 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
20 ก.พ. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
20 ก.พ. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)