วันที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
25 มิ.ย. 63 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 18 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
4 มิ.ย. 63 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
12 พ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
12 พ.ค. 63 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
12 พ.ค. 63 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
12 พ.ค. 63 อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
12 พ.ค. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พ.ค. 63 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
8 เม.ย. 63 การทำรายการเกี่ยวโยงและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
8 เม.ย. 63 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
23 มี.ค. 63 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563
16 มี.ค. 63 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 63 การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
26 ก.พ. 63 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
26 ก.พ. 63 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
26 ก.พ. 63 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26 ก.พ. 63 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 ก.พ. 63 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
11 ธ.ค. 62 แจ้งเลิกการประกอบกิจการบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว
12 พ.ย. 62 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
12 พ.ย. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พ.ย. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พ.ย. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 62 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563
30 ต.ค. 62 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
15 ต.ค. 62 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
13 ส.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 62 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
15 พ.ค. 62 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
15 พ.ค. 62 แต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
14 พ.ค. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 62 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
2 พ.ค. 62 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
30 เม.ย. 62 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 เม.ย. 62 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 มี.ค. 62 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
15 ต.ค. 62 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562 (แก้ไข)
4 มี.ค. 62 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26 ก.พ. 62 การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 ก.พ. 62 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 ก.พ. 62 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 62 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
12 ธ.ค. 61 การทำรายการเกี่ยวโยงและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
13 พ.ย. 61 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
13 พ.ย. 61 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 61 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)