โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้-พื้นที่ศรีราชา

  
 
•    หลักการและเหตุผล
         คณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญของพันธุ์ไม้ที่กำลังจะสูญหายไปจากพื้นถิ่น จึงได้จัดทำโครงการเพาะพันธุ์ไม้หายากเพื่อการอนุรักษ์และยั่งยืนระบบนิเวศน์ไม่ให้เสียไปพร้อมกับการทำลายป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับกิจกรรมปลูกป่าของทางบริษัทฯ ที่มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
 

•    วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่หายากและไม้ท้องถิ่นในพื้นที่
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานในการร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. เพื่อมีพันธุ์กล้าไม้สำหรับดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ของบริษัทฯ

•    เป้าหมาย
     เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่หายากไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้เหล่านั้น สามารถผลิตกล้าไม้ได้ 1,000 กล้า/ปี

•    ผู้ร่วมโครงการ
พนักงาน  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 40 คน ร่วมเพาะกล้าไม้ จำนวน 1,000 กล้า


•    สถานที่ดำเนินการ      
    1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    2. สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
    3.  บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

•    ประเภทกล้าไม้ที่ใช้ในโครงการฯ
     ประเภทไม้พุ่ม/ยืนต้น ได้แก่ ยางนา ตะแบก กัลปพฤกษ์ ทรงบาดาล พฤกษ์ หว้า ราชพฤกษ์ นนทรีย์ ตะแบกน้ำ สเลา ปีบ เป็นต้น
     ประเภทไม้กินได้ ได้แก่ สะเดา แค ชะมวง ลิ้นฟ้า แต้ว เป็นต้น
     ประเภทไม้ดอก ได้แก่ เหลืองปรีดียาธร ทองอุไร หางนกยูงฝรั่ง เป็นต้น

•    ระยะเวลาการดำเนินงาน
:   พฤษภาคม 2555 – มิถุนายน 2556

•    ผลการดำเนินการ
:   เพาะกล้าไม้จากเมล็ด วันที่ 20 มิ.ย. 55 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน 45 คน