ติดตามการเติบโตของกล้าไม้ (ครั้งที่ 1)

ติดตามการเติบโตของกล้าไม้ (ครั้งที่ 1)
        ในวันที่ 29 ส.ค. 2555 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กล้าพะยูง พฤกษ์ ขี้แหล็ก ชิงชัน และแคนา  บริเวณโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ (ด้านหลังอาคารจัดเก็บขยะ)  พบว่า

-     อัตราการรอดประมาณ 75 % (ประมาณ 750 กล้า จากจำนวนที่เพาะประมาณ 1,000 กล้า)
-     ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 10 - 20 ซม.
-     กล้าไม้ที่เจริญเติบโตดีที่สุด คือ แคนา และกล้าไม้ที่เจริญเติบโตน้อยที่สุด คือ ชิงชัน