ติดตามการเติบโตของกล้าไม้ (ครั้งที่ 2)     ในวันที่ 10 ต.ค. 2555 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กล้าพะยูง พฤกษ์ ขี้แหล็ก ชิงชัน และแคนา  บริเวณโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ (ด้านหลังอาคารจัดเก็บขยะ) 
พบว่า

 -     อัตราการรอดประมาณ 70% (ประมาณ 700 กล้า จากจำนวนที่เพาะประมาณ 1,000 กล้า)
-     ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 15 - 30 ซม.
-     กล้าไม้ที่เจริญเติบโตดีที่สุด คือ พฤกษ์ และกล้าไม้ที่เจริญเติบโตน้อยที่สุด คือ ชี้เหล็ก