แบบ 56-1


                                                       
                                              แบบ 56-1 ปี 2561


          
   
      แบบ 56-1 ปี 2560                    แบบ 56-1 ปี 2559                  แบบ 56-1 ปี 2558


            

      แบบ 56-1 ปี 2557                   แบบ 56-1 ปี 2556                  แบบ 56-1 ปี 2555 


           

      แบบ 56-1 ปี 2554                    แบบ 56-1 ปี 2553                  แบบ 56-1 ปี 2552