Sitemap

    1. ธุรกิจสหโคเจน

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
สาระสาคัญของการประกอบธุรกิจ
รางวัลแห่งความสาเร็จ

การจัดการองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างองค์กร
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
สาระสาคัญของการประกอบธุรกิจ
รางวัลแห่งความสาเร็จ

การจัดการองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างองค์กร

ภาพรวมธุรกิจ
โรงไฟฟ้าชีวมวล
ศูนย์รับซื้อและแปรรูปชีวมวล
การปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
สาระสาคัญของการประกอบธุรกิจ
รางวัลแห่งความสาเร็จ

การจัดการองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างองค์กร
บริษัท สหกรีน เอ็นเนอยี่ จำกัด

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
สาระสาคัญของการประกอบธุรกิจ
รางวัลแห่งความสาเร็จ

การจัดการองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างองค์กร
    2. การกำกับดูแลกิจการ
    3. นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลนักลงทุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อมูลตลาดหุ้น
ข่าวสารการลงทุน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
รายงานประจาปี
แบบ 56-1
BOI

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

 
   4. ความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)
กิจกรรมเพื่อสังคม (การพัฒนาชุมชนและสังคม)

การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
สังคมและชุมชน
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

การเข้าร่วมโครงการ CSR และเครือข่ายต่างๆ

โครงการ CSR-DIW
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว
โครงการสามสามัคคี
โครงการเครือข่ายป้องกันมลพิษของสถานประกอบการฯ
โครงการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการปุ๋ยอินทรีย์จากเถ้าชีวมวล
โครงการอิฐบล็อคจากชีวมวล
โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมการเพาะกล้าไม้ในชุมชน
โครงการแจกกล้าไม้ให้ชุมชน
โครงการปลูกไม้พลังงานเพื่อทุนการศึกษา
โครงการเพาะกล้าไม้
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถิติด้านความปลอดภัย
การจัดการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมและโครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ผลการตรวจวัด
สถิติด้านสิ่งแวดล้อม
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 
    5. การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน

การผลิตกล้าและพัฒนาสายพันธ์ไม้โตเร็ว
การปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวมวล


ข้อมูลการศึกษาวิจัย( Thesis )

ส่งเสริมและจัดหาชีวมวล

ศูนย์รับซื้อและแปรรูปชีวมวล